دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 31-1 (نشریه صنعت و غذا(دوره2،زمستان1399)) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه صنعت و غذا(دوره2،زمستان1399)
بهمن 1399، صفحه 31-1
نشریه صنعت و غذا(دوره2،تابستان1399)
مرداد 1399، صفحه 19-1