(بسمه تعالی)

 

امید بر این است که با فعالیت در نشریه (صنعت و غذا)، رشته ی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی را به

بهترین شکل ممکن به افرادی که درباره این رشته اطلاعاتی ندارند،شناسانده و برای پیشرفت رشته با

تلاش های دانشجویان ،شاهد بهترین اتفاقات باشیم.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
( گروه فناوری صنایع غذایی )

مدیر مسئول:
  سحر حسینی

سردبیر:
  رخشان عابدینی

مشاور علمی:
  دکتر محمد دهقانی

تیم اجرایی:
  دنیا فرج زاده

گرافیست:
  محمد رضا حجازی

صفحه آرا:
  محمد رضا حجازی

اعضای هیات تحریریه:
  رخشان عابدینی   پرنیا رسولی مجد   مهدی منتظر لطف اللهی