(بسمه تعالی)

 

امید بر این است که با فعالیت در نشریه (صنعت و غذا)، رشته ی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی را به

بهترین شکل ممکن به افرادی که درباره این رشته اطلاعاتی ندارند،شناسانده و برای پیشرفت رشته با

تلاش های دانشجویان ،شاهد بهترین اتفاقات باشیم.