اعضای هیات تحریریه

مشاور علمی

دکتر محمد دهقانی

هیت علمی رشته مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی دانشکدگان ابوریحان دانشگاه نهران

mudehghaniut.ac.ir

سردبیر

زهرا باوفا

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

zahrabavafa99gmail.com

مدیر مسئول

یلدا نیک فرجام

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

yaldagmail.com

گرافیست

زهرا باوفا

گرافیست

zahrabavafa99gmail.com

اعضای هیات تحریریه

مهدی رفیعی

مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

mahdiut.ac.ir

محمد مهدی تقسیمی

مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

mohammadmahdigmail.com

سوین جمالزاده

مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

sevingmail.com

سارا صباحی

مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

saragmail.com

کیمیا آقازاده

مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

kimiaaghazadehgmail.com

عرفان ندافی

مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صننایع غذایی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

erfangmail.com

رقیه نعمت‌زاده

مسئول فنی

ruqiyagmail.com

امیرحسین شهلا خرق

دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

amirhoseingmail.com

رحیمه علیزاده

دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

rahimehgmail.com

لیلا نجفی

مهندس کشاورز

leilagmail.com

علیرضا یاوری

دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی

alirezagmail.com

پریچهر هومتی

دکترای مهندسی صنایع غذایی

parichehrgmail.com