اعضای هیات تحریریه

مشاور علمی
دکتر محمد دهقانی
دکتر محمد دهقانی عضو هیات علمی گروه فناوری صنایع غذایی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

 • mudehghaniut.ac.ir
مدیر مسئول
طه عبدالملکی
طه عبدالملکی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • taha.abdolmalekiut.ac.ir
سردبیر
دنیا فرج زاده
دنیا فرج زاده دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • donya.farajzadehut.ac.ir
گرافیست
محمدرضا حجازی
محمدرضا حجازی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی

 • mohammdr.hejaziut.ac.ir
نفیسه سلطان دهقان
نفیسه سلطان دهقان دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • nafisehsoltandehghangmail.com
ویراستار
محمد رضا حجازی
محمد رضا حجازی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • mohammdr.hejaziut.ac.ir
رئیس هیئت تحریریه
دنیا فرج زاده
دنیا فرج زاده دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • donya.farajzadehut.ac.ir
طه عبدالملکی
طه عبدالملکی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • taha.abdolmalekiut.ac.ir
اعضای هیات تحریریه
پرنیا رسولی مجد
پرنیا رسولی مجد فارغ التحصیل مهندسی ماشین های صنایع غذایی،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • rasouliparniagmail.com
مائده خوش نیت نیک
مائده خوش نیت نیک دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • m.khoshniyatnikut.ac.ir
مهدیه احدی
مهدیه احدی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • mahdiyehahadi1378gmail.com
حامد دریایی
حامد دریایی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • hameddaryaegmail.com
فاطمه خلیل پور
فاطمه خلیل پور دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • fkhalilpoor7997gmail.com
علی مونسان
علی مونسان دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • alimoonesa1ut.ac.ir
مبینا باقری
مبینا باقری دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • bjogrghbgtgmail.com
آلا علی اکبرزاده
آلا علی اکبرزاده دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • aliakbarzade.alaut.ac.ir
فاطمه سید محمدی
فاطمه سید محمدی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • famoeleeegmail.com
علی متقالچی
علی متقالچی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • metghalchi.aliut.ac.ir
امیر حسین کلایی
امیر حسین کلایی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

 • amirhosseinkalaii1379gmail.com