دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن 1398، صفحه 9-1 (نشریه صنعت و غذا(دوره1،زمستان1398)) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه صنعت و غذا(دوره1،زمستان1398)
بهمن 1398، صفحه 9-1